Nowelizacja ustawy o odpadach (Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw) znacząco wpłynie na sposób gospodarowania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi. Nowe zasady będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Co to oznacza w praktyce dla firm budowlanych i firm odbierających odpady? Jak powinny zarządzać odpadami pobudowlanymi? W jakie kontenery warto się zaopatrzyć i na co zwracać uwagę przy ich wyborze?

Nowe zasady zarządzania odpadami budowlanymi – co się zmienia?

Z nowelizacji warto zapamiętać 3 rzeczy:

 1. Rozróżnione będą 2 kategorie odpadów budowlanych i rozbiórkowych: te wytwarzane przez podmioty gospodarcze w trakcie robót budowlanych (np. w trakcie remontów, rozbiórek, budów) oraz te wytwarzane w gospodarstwach domowych, którymi zajmują się już systemy gminne.
 2. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą musiały być segregowane z podziałem na przynajmniej 6 frakcji.
 3. Jednak obowiązek zbiórki selektywnej nie będzie dotyczył następujących odpadów budowlanych:
  1. z gospodarstw domowych (do których nadal stosuje się przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z art. 1b ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),
  2. przyjmowanych do PSZOK-ów (punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych),
  3. dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zatem np. osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, nadal będą mogły gromadzić i przekazywać zmieszane odpady budowlane. Gmina będzie je od nich odbierać w takiej formie jak dotychczas, bez obowiązku osiągania odgórnie narzuconych poziomów ich odzysku.

Zwolnienie z segregacji w tych trzech przypadkach nie oznacza jednak całkowitej rezygnacji z selekcji. Obowiązek rozsortowania odpadów budowlanych spoczywa po prostu w takich sytuacjach na barkach odbiorcy.

Kiedy natomiast osoba fizyczna do remontu zatrudnia firmę, to wtedy wykonawca będzie miał obowiązek udokumentować sposób, w jaki postępuje ze wszystkimi odpadami, które wytworzył w toku prac.

Nowe przepisy wpłyną zatem na codzienną pracę: firm budowlanych, podmiotów gospodarczych zlecających prace budowlane, a także firm odbierające odpady budowlane.

Masz obowiązek segregacji odpadów budowlanych? Zobacz, jak to zrobić

Popularny kod „17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu” nie będzie już mógł być wykorzystywany przez firmy odbierające odpady. Wytwórca odpadów pobudowalnych od 1 stycznia 2023 r. musi opanować nowe zasady segregacji, aby odpady były w ogóle odebrane z placu budowy. W przeciwnym razie grożą mi poważne konsekwencje, np.:

 • kary pieniężne do 1 mln zł,
 • wstrzymanie działalności,
 • cofnięcie pozwoleń/zezwoleń na legalną działalność.

Wstępna selekcja odpadów np. w firmie budowlanej polega na rozdzieleniu ich na min. 6 frakcji:

 • drewno,
 • metale,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • gips,
 • odpady mineralne (cegły, płytki, materiały ceramiczne, kamienie, beton).


Odpady budowlane i rozbiórkowe, czyli właściwie jakie?

Wbrew pozorom nie są to różne źródłowo odpady. Zgodnie z ustawową definicją, wszystkie są wytworzone na skutek prowadzenia robót budowlanych. Definicja ta nawiązuje do Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), według której „roboty budowlane” to zarówno wznoszenie obiektu, jak i zmiany jego stanu, a więc także: rozbiórka, wyburzanie elementów, montaże, remonty, drobne roboty, jak wiercenia czy docięcia mebli itp.

Warto przy okazji przypomnieć, że wszelkie odpady pobudowlane (także te drobne, jak styropian czy końcówki elementów kanalizacyjnych) od stycznia 2022 r. nie są już zaliczane do opadów komunalnych, chociaż podlegają ewidencji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Nowelizacja szansą na realne zmiany?

O ile dzisiaj do rzadkości należy wykazywanie, jak są zagospodarowywane odpady w firmie budowlanej, o tyle od 2023 r. będzie to już stałą praktyką. Wydawanie decyzji na przeprowadzenie robót budowlanych będzie ściśle zależało od udowodnienia, że poprawnie gospodarujemy odpadami pobudowlanymi i gromadzimy je w odpowiednich miejscach.

Takie zaostrzenie przepisów ma na celu ograniczenie liczby dzikich wysypisk oraz zagwarantowanie przejrzystości w gospodarowaniu odpadami przez firmy budowlane. Zwłaszcza, że nielegalne wysypiska odpadów pobudowlanych ciągle są smutną codziennością. Zdanie opinii publicznej na temat skuteczności nowych regulacji jest jednak podzielone. Pojawiają się głosy, że nałożenie dodatkowych obowiązków segregacji na podmioty gospodarcze tylko nasili nielegalną aktywność w szarej strefie.

Pewną nadzieją na zmianę jest to, że selektywna zbiórka odpadów budowlanych u źródła to jednak dla firm stosunkowo tania procedura, a wysokie kary i wzmocnione kompetencje kontrolne WIOŚ (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) mogą tym razem zadziałać zniechęcająco na wszystkich, którzy chcą dalej pozbywać się śmieci w nielegalny sposób.


Dowiedz się więcej o naszych produktach

Porozmawiaj z naszym ekspertem – otrzymasz profesjonalną poradę i ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.


Zmieszane odpady w firmie budowlanej – czy są legalne?

Nowelizacja ustawy nie zakazuje bezpośrednio wystawiania KPO (Karty przekazania odpadów) z kodem 17 09 04. Wśród zmieszanych odpadów budowlanych nie może być po prostu żadnej z 6 wymienionych wcześniej frakcji. Jeśli więc firma ma jeszcze na terenie budowy zmieszane odpady, to – dla ułatwienia sytuacji – dobrze, aby przekazała je jeszcze przed 1 stycznia 2023 r.

Kontener na odpady budowlane – jaki wybrać i na co zwracać uwagę?

Podstawą efektywnej segregacji odpadów budowlanych jest zaopatrzenie się w uniwersalne, wytrzymałe kontenery. Kontener KP 7 otwarty lub kontener KP 7 zamknięty sprawdzi się w składowaniu lub wywozie wszystkich ciężkich, wielkogabarytowych odpadów (budowlanych, przemysłowych, komunalnych). Kontener KP 7 można dostosować niemal całkowicie do indywidualnych potrzeb firmy, m.in. zaprojektować inne wymiary, dostosować grubość stali, wykorzystać blachy o zwiększonej wytrzymałości, dobrać inny kolor niż standardowy zielony. Przy segregacji wielkogabarytowych odpadów dobrze mieć też do dyspozycji kontener KP 18 o pojemności 18 m3.

Przy składowaniu i wywożeniu gruzu szczególnie sprawdza się typ kontenerów KP 5. Kontenery KP 5 zwane gruzownikami są stabilne, wytrzymałe, przystosowane do tradycyjnych samochodów bramowych oraz hakowych. Mogą też być sprzedawane w zestawie z mocnymi plandekami.

W świetle przepisów obowiązujących nas od stycznia 2023 r. zarówno kontenery na gruz, jak i kontenery na pozostałe odpady pobudowlane powinny mieć możliwość personalizacji. Ze względu na konieczność wydzielenia min. 6 frakcji, dobrze mieć wpływ na dobór wymiarów, pojemności, drzwiczek lub klapy, a także kolorów. Przy wyborze zestawu kontenerów zwracajmy również uwagę na to, do jakich samochodów są przystosowane.

Masz pytania? Przygotuj się na zmiany razem z ECO24

Jesteśmy dla Ciebie, żeby całą teorię przełożyć na praktykę. Nasi eksperci wesprą Cię merytorycznie i doradzą, z jakich rozwiązań skorzystać, jeśli chcesz dobrze wywiązać się z nowych obowiązków nałożonych przez ustawę. Poszerzyliśmy ofertę o wysokiej jakości kontenery KP, które od 2023 r. będą niezbędnym wyposażeniem każdej poważnej firmy budowlanej czy remontowej.

Od lat zresztą pomagamy naszym biznesowym partnerom (a są wśród nich przedsiębiorstwa z różnych branż, instytucje, gminy): nie tylko dobieramy odpowiednie produkty do segregacji śmieci, ale też edukujemy w zakresie prawnych i ekologicznych zobowiązań oraz podpowiadamy sprawdzone, logistyczne patenty na wygodne gospodarowanie odpadami.

Nowelizacja jest potrzebna

Podsumowując, dostosowanie do ustawowych zmian nie jest dla firm wielką rewolucją, chociaż wiąże się – przynajmniej na początku – z pewnymi dodatkowymi nakładami finansowymi. Nowe podejście do gospodarowania odpadami jest realizacją unijnych założeń, według których państwa członkowskie powinny podjąć działania w celu promowania segregacji, aby maksymalnie zadbać o wysokiej jakości recykling oraz bezpieczne usuwanie substancji i materiałów szkodliwych. Nowelizacja – nawet jeśli istnieje ryzyko, że zostanie zignorowana przez niektóre firmy – z pewnością zaostrza reguły gromadzenia odpadów i wymaga od przedsiębiorstw większej skrupulatności.