Polityka prywatności

Polityka Prywatności 
 
1. ECO24 Natalia Pustelnik przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. ECO24 Natalia Pustelnik z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności ECO24 Natalia Pustelnik zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ECO24 Natalia Pustelnik sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem eco24.pl.
 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w eco24.pl jest  ECO24 Natalia Pustelnik.
 
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością ECO24 Natalia Pustelnik w zakresie eco24.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach eco24.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 
5. Klienci mogą przeglądać eco24.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w eco24.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez ECO24 Natalia Pustelnik informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez ECO24 Natalia Pustelnik i za zgodą Klientów.
 
8. W przypadku uzyskania przez ECO24 Natalia Pustelnik wiadomości o korzystaniu przez Klienta z eco24.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ECO24 Natalia Pustelnik może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 
 
9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą ‘Rat Żagiel’ w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992  oraz następuje: 
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w eco24.pl produkty,
 
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w eco24.pl sposobu dokonania płatności za pomocą ‘Rat Żagiel’ w systemie Santander
 
 
10. ECO24 Natalia Pustelnik zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zmian.) , w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ECO24 Natalia Pustelnik zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez ECO24 Natalia Pustelnik danych osobowych innemu niż ECO24 Natalia Pustelnik administratorowi danych.
 
11. ECO24 Natalia Pustelnik zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. ECO24 Natalia Pustelnik  zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. § 4 regulaminu wskazanego na stronie eco24.pl/regulamin, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. ECO24 Natalia Pustelnik może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec ECO24 Natalia Pustelnik lub też gdy ECO24 Natalia Pustelnik uzyska i utrwala wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w eco24.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 
12. Dodatkowo, okazjonalnie, ECO24 Natalia Pustelniki za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty eco24.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 
13. ECO24 Natalia Pustelnik stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z eco24.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z eco24.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Więcej informacji o plikach „cookies”, można znaleźć na stronie.